گچ25کیلویی آینه میکرونیزه100الی200عددتحویل

مبلغ نقدی : 47,000 تومان 35,000 تومان
مبلغ چکی : 50,000 تومان

گچ25کیلویی آینه میکرونیزه300الی400عددتحویل

مبلغ نقدی : 47,000 تومان
مبلغ چکی : 50,000 تومان

گچ25کیلویی آینه میکرونیزه قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 43,000 تومان 30,000 تومان
مبلغ چکی : 46,000 تومان