گچ25کیلویی آینه میکرونیزه100الی200عددتحویل

مبلغ نقدی : 38,000 تومان 35,000 تومان
مبلغ چکی : 42,000 تومان

گچ25کیلویی آینه میکرونیزه300الی400عددتحویل

مبلغ نقدی : 38,000 تومان
مبلغ چکی : 41,000 تومان

گچ25کیلویی آینه میکرونیزه قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 35,000 تومان 30,000 تومان
مبلغ چکی : 39,000 تومان