گچ25کیلویی بارز100الی200عددتحویل

مبلغ نقدی : 44,000 تومان
مبلغ چکی : 47,000 تومان

گچ25کیلویی بارز300الی400عددتحویل

مبلغ نقدی : 44,000 تومان 20,000 تومان
مبلغ چکی : 47,000 تومان

گچ25کیلویی بارز قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 40,000 تومان
مبلغ چکی : 43,000 تومان