گچ25کیلویی بارز100الی200عددتحویل

مبلغ نقدی : 35,000 تومان
مبلغ چکی : 39,000 تومان

گچ25کیلویی بارز300الی400عددتحویل

مبلغ نقدی : 35,000 تومان 20,000 تومان
مبلغ چکی : 38,000 تومان

گچ25کیلویی بارز قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 32,000 تومان
مبلغ چکی : 36,000 تومان