گچ قرمز30کیلویی قیمت درب انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 13,000 تومان 10,000 تومان
مبلغ چکی : 17,000 تومان

گچ قرمز30کیلویی100الی250عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 15,500 تومان 12,000 تومان
مبلغ چکی : 18,500 تومان

گچ قرمز30کیلویی300الی500عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 15,000 تومان
مبلغ چکی : 18,000 تومان