گچ قرمز30کیلویی قیمت درب انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 18,000 تومان 10,000 تومان
مبلغ چکی : 21,000 تومان

گچ قرمز30کیلویی100الی250عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 19,000 تومان 12,000 تومان
مبلغ چکی : 21,000 تومان

گچ قرمز30کیلویی300الی500عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 19,000 تومان
مبلغ چکی : 21,000 تومان