آجرلفتون درجه یک تعداد4000عددالی8000عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,500 تومان
مبلغ چکی : 1,800 تومان

آجرلفتون درجه یک قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 1,500 تومان
مبلغ چکی : 1,800 تومان

آجرلفتون درجه یک تعداد9000عددالی13000عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,500 تومان
مبلغ چکی : 1,800 تومان