آجرلفتون درجه یک تعداد4000عددالی8000عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,050 تومان 800 تومان
مبلغ چکی : 1,250 تومان

آجرلفتون درجه یک تعداد9000عددالی13000عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,050 تومان 600 تومان
مبلغ چکی : 1,250 تومان

آجرلفتون درجه یک قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 1,100 تومان 620 تومان
مبلغ چکی : 1,400 تومان