پودرسنگ کیسه ای30کیلویی تعداد100الی300عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 20,000 تومان
مبلغ چکی : 23,000 تومان

پودرسنگ کیسه ای 30کیلویی تعداد600الی400عددتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 19,000 تومان 9,500 تومان
مبلغ چکی : 22,000 تومان

پودرسنگ کیسه ای 30کیلویی قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 17,000 تومان 8,500 تومان
مبلغ چکی : 20,000 تومان