پودرسنگ فله ای 10الی15تنی

مبلغ نقدی : 350,000 تومان 205,000 تومان
مبلغ چکی : 400,000 تومان