ماسه 05 تک 10الی15 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 235,000 تومان 160,000 تومان
مبلغ چکی : 255,000 تومان

ماسه 05 خاور 6الی7 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 250,000 تومان 250,000 تومان
مبلغ چکی : 270,000 تومان

ماسه 05 سرویسی نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 850,000 تومان
مبلغ چکی : 900,000 تومان

ماسه 05 سرویسی نیسان قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 650,000 تومان