ماسه 05 تک 10الی15 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 305,000 تومان 160,000 تومان
مبلغ چکی : 325,000 تومان

ماسه 05 خاور 6الی7 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 320,000 تومان 250,000 تومان
مبلغ چکی : 340,000 تومان

ماسه 05 سرویسی نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,030,000 تومان
مبلغ چکی : 1,080,000 تومان

ماسه 05 سرویسی نیسان قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 780,000 تومان
مبلغ چکی : 830,000 تومان