ماسه 03 تک 10الی15 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 255,000 تومان 180,000 تومان
مبلغ چکی : 275,000 تومان

ماسه 03 خاور 6الی7 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 275,000 تومان 260,000 تومان
مبلغ چکی : 290,000 تومان

ماسه 03 سرویسی نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 900,000 تومان
مبلغ چکی : 950,000 تومان

ماسه 03 سرویسی نیسان قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 650,000 تومان
مبلغ چکی : 700,000 تومان