ماسه 03 سبزتک 10الی15 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 365,000 تومان 180,000 تومان
مبلغ چکی : 385,000 تومان

ماسه 03 سبزخاور 6الی7 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 380,000 تومان
مبلغ چکی : 400,000 تومان

ماسه 03 سبزسرویسی نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,300,000 تومان
مبلغ چکی : 1,400,000 تومان

ماسه 03 سبزسرویسی نیسان قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 940,000 تومان
مبلغ چکی : 990,000 تومان