سنگ شکسته بادامی6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 300,000 تومان
مبلغ چکی : 330,000 تومان

سنگ شکسته بادامی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 285,000 تومان
مبلغ چکی : 315,000 تومان

سنگ شکسته بادامی سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,130,000 تومان
مبلغ چکی : 1,230,000 تومان

سنگ شکسته بادامی سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 780,000 تومان
مبلغ چکی : 880,000 تومان