سنگ شکسته نخودی6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 240,000 تومان
مبلغ چکی : 270,000 تومان

سنگ شکسته نخودی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 230,000 تومان
مبلغ چکی : 260,000 تومان

سنگ شکسته نخودی سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 900,000 تومان
مبلغ چکی : 950,000 تومان

سنگ شکسته نخودی سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 650,000 تومان
مبلغ چکی : 700,000 تومان