سنگ شکسته نخودی6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 215,000 تومان
مبلغ چکی : 235,000 تومان

سنگ شکسته نخودی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 215,000 تومان
مبلغ چکی : 235,000 تومان

سنگ شکسته نخودی سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 800,000 تومان
مبلغ چکی : 800,000 تومان

سنگ شکسته نخودی سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 550,000 تومان
مبلغ چکی : 550,000 تومان