سنگ شکسته بلوکاژ6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 215,000 تومان
مبلغ چکی : 235,000 تومان

سنگ شکسته بلوکاژ10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 205,000 تومان
مبلغ چکی : 225,000 تومان