سنگ شکسته بلوکاژ6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 300,000 تومان
مبلغ چکی : 330,000 تومان

سنگ شکسته بلوکاژ10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 285,000 تومان
مبلغ چکی : 315,000 تومان