سنگ شکسته لاشه6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 250,000 تومان
مبلغ چکی : 280,000 تومان

سنگ شکسته لاشه10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 235,000 تومان
مبلغ چکی : 265,000 تومان