سنگ شکسته لاشه6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 220,000 تومان
مبلغ چکی : 240,000 تومان

سنگ شکسته لاشه10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 205,000 تومان
مبلغ چکی : 220,000 تومان