آجرزبره درجه یک3تن(نیسان)

مبلغ نقدی : 980,000 تومان
مبلغ چکی : 1,090,000 تومان

آجرزبره درجه یک6الی8تن(خاور)

مبلغ نقدی : 950,000 تومان
مبلغ چکی : 1,060,000 تومان

آجرزبره درجه یک10الی15تن(تک)

مبلغ نقدی : 940,000 تومان
مبلغ چکی : 1,050,000 تومان