آجرزبره درجه یک3تن(نیسان)

مبلغ نقدی : 630,000 تومان
مبلغ چکی : 700,000 تومان

آجرزبره درجه یک6الی8تن(خاور)

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 670,000 تومان

آجرزبره درجه یک10الی15تن(تک)

مبلغ نقدی : 590,000 تومان
مبلغ چکی : 660,000 تومان