حمل نخاله خاوری بدون کارگر

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 600,000 تومان

حمل نخاله خاوری با کارگر

مبلغ نقدی : 950,000 تومان
مبلغ چکی : 950,000 تومان