حمل نخاله کامیونی (تک) بدون تراکتور

مبلغ نقدی : 1,000,000 تومان
مبلغ چکی : 1,050,000 تومان

حمل نخاله کامیونی (تک) با تراکتور

مبلغ نقدی : 1,450,000 تومان
مبلغ چکی : 1,500,000 تومان