حمل نخاله نیسانی با کارگر

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 650,000 تومان

حمل نخاله نیسانی بدون کارگر

مبلغ نقدی : 400,000 تومان
مبلغ چکی : 450,000 تومان