حمل نخاله نیسانی با کارگر

مبلغ نقدی : 500,000 تومان
مبلغ چکی : 500,000 تومان

حمل نخاله نیسانی بدون کارگر

مبلغ نقدی : 350,000 تومان
مبلغ چکی : 350,000 تومان