پوکه قروه نخودی6الی9مترمکعب تحویل درپروژه(خاور)

مبلغ نقدی : 670,000 تومان
مبلغ چکی : 750,000 تومان

پوکه قروه نخودی11الی15مترمکعب تحویل درپروژه(تک)

مبلغ نقدی : 660,000 تومان
مبلغ چکی : 710,000 تومان

پوکه قروه نخودی قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 650,000 تومان

پوکه قروه نخودی30الی35مترمکعب تحویل درپروژه(تریلی)

مبلغ نقدی : 600,000 تومان 355,000 تومان
مبلغ چکی : 650,000 تومان

پوکه قروه نخودی3الی4مترمکعب تحویل درپروژه(نیسان)

مبلغ نقدی : 680,000 تومان 400,000 تومان
مبلغ چکی : 730,000 تومان