پوکه قروه نخودی6الی9مترمکعب تحویل درپروژه(خاور)

مبلغ نقدی : 740,000 تومان
مبلغ چکی : 840,000 تومان

پوکه قروه نخودی11الی15مترمکعب تحویل درپروژه(تک)

مبلغ نقدی : 730,000 تومان
مبلغ چکی : 830,000 تومان

پوکه قروه نخودی قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 670,000 تومان
مبلغ چکی : 770,000 تومان

پوکه قروه نخودی30الی35مترمکعب تحویل درپروژه(تریلی)

مبلغ نقدی : 670,000 تومان 355,000 تومان
مبلغ چکی : 770,000 تومان

پوکه قروه نخودی3الی4مترمکعب تحویل درپروژه(نیسان)

مبلغ نقدی : 750,000 تومان 400,000 تومان
مبلغ چکی : 850,000 تومان