خاک ماکادوم 10الی15تن (تک)تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 125,000 تومان
مبلغ چکی : 135,000 تومان

خاک ماکادوم سرویس خاورتحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 900,000 تومان
مبلغ چکی : 970,000 تومان

خاک ماکادوم سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 630,000 تومان

خاک ماکادوم سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 350,000 تومان
مبلغ چکی : 400,000 تومان