پوکه قروه بادامی 6الی9مترمکعب تحویل درپروژه(خاور)

مبلغ نقدی : 650,000 تومان
مبلغ چکی : 700,000 تومان

پوکه قروه بادامی11الی15مترمکعب تحویل درپروژه(تک)

مبلغ نقدی : 640,000 تومان
مبلغ چکی : 690,000 تومان

پوکه قروه بادامی قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 580,000 تومان
مبلغ چکی : 630,000 تومان

پوکه قروه بادامی30الی35مترمکعب تحویل درپروژه(تریلی)

مبلغ نقدی : 580,000 تومان
مبلغ چکی : 630,000 تومان

پوکه قروه بادامی 3الی4مترمکعب تحویل درپروژه(نیسان)

مبلغ نقدی : 660,000 تومان
مبلغ چکی : 710,000 تومان