پوکه آجر سرندی6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 510,000 تومان 340,000 تومان
مبلغ چکی : 540,000 تومان

پوکه آجر سرندی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 500,000 تومان
مبلغ چکی : 530,000 تومان

پوکه آجر سرندی سرویس نیسانی تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,500,000 تومان
مبلغ چکی : 1,400,000 تومان