پوکه آجر سرندی6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 570,000 تومان 340,000 تومان
مبلغ چکی : 600,000 تومان

پوکه آجر سرندی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 560,000 تومان
مبلغ چکی : 590,000 تومان

پوکه آجر سرندی سرویس نیسانی تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,700,000 تومان
مبلغ چکی : 1,800,000 تومان