پوکه آجر مخلوط6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 370,000 تومان 205,000 تومان
مبلغ چکی : 400,000 تومان

پوکه آجر مخلوط10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 360,000 تومان
مبلغ چکی : 390,000 تومان