پوکه آجر مخلوط6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 310,000 تومان 205,000 تومان
مبلغ چکی : 340,000 تومان

پوکه آجر مخلوط10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 300,000 تومان 185,000 تومان
مبلغ چکی : 330,000 تومان