آهک پودری تنی 5 الی 10 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 450,000 تومان
مبلغ چکی : 500,000 تومان

آهک کیسه ای قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 40,000 تومان
مبلغ چکی : 45,000 تومان