ماسه بادی درجه یک سبز6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 210,000 تومان
مبلغ چکی : 230,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سبز10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 200,000 تومان
مبلغ چکی : 220,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 700,000 تومان
مبلغ چکی : 750,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 500,000 تومان
مبلغ چکی : 550,000 تومان