خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس نیسان

مبلغ نقدی : 500,000 تومان 380,000 تومان
مبلغ چکی : 550,000 تومان

خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس خاور

مبلغ نقدی : 1,000,000 تومان 600,000 تومان
مبلغ چکی : 1,100,000 تومان

خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس تک

مبلغ نقدی : 1,500,000 تومان 900,000 تومان
مبلغ چکی : 1,600,000 تومان