خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس نیسان

مبلغ نقدی : 600,000 تومان 380,000 تومان
مبلغ چکی : 650,000 تومان

خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس خاور

مبلغ نقدی : 1,200,000 تومان 600,000 تومان
مبلغ چکی : 1,300,000 تومان

خاک سرندی فله ای تحویل درب پروژه سرویس تک

مبلغ نقدی : 1,800,000 تومان 900,000 تومان
مبلغ چکی : 1,900,000 تومان