گوم سفالی درجه یک سایز 90 سانتی متر قیمت درب انبار

مبلغ نقدی : 90,000 تومان
مبلغ چکی : 100,000 تومان

گوم سفالی درجه یک سایز80 سانتی متر قیمت درب انبار

مبلغ نقدی : 80,000 تومان
مبلغ چکی : 90,000 تومان

گوم سفالی درجه یک سایز70 سانتی متر قیمت درب انبار

مبلغ نقدی : 70,000 تومان
مبلغ چکی : 80,000 تومان