گوم سیمانی درجه یک سایز70 سانتی متر قیمت در انبار

مبلغ نقدی : 40,000 تومان
مبلغ چکی : 55,000 تومان

گوم سیمانی درجه یک سایز80 سانتی متر قیمت در انبار

مبلغ نقدی : 50,000 تومان
مبلغ چکی : 60,000 تومان

گوم سیمانی درجه یک سایز90 سانتی متر قیمت در انبار

مبلغ نقدی : 60,000 تومان
مبلغ چکی : 70,000 تومان