سنگ شکسته بلوکاژ6الی8تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 220,000 تومان
مبلغ چکی : 240,000 تومان

سنگ شکسته بلوکاژ10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 210,000 تومان
مبلغ چکی : 230,000 تومان