آجرزبره درجه یک3تن(نیسان)

مبلغ نقدی : 930,000 تومان
مبلغ چکی : 1,030,000 تومان

آجرزبره درجه یک6الی8تن(خاور)

مبلغ نقدی : 900,000 تومان
مبلغ چکی : 1,000,000 تومان

آجرزبره درجه یک10الی15تن(تک)

مبلغ نقدی : 880,000 تومان
مبلغ چکی : 980,000 تومان