حمل نخاله کامیونی (تک) بدون تراکتور

مبلغ نقدی : 700,000 تومان
مبلغ چکی : 750,000 تومان

حمل نخاله کامیونی (تک) با تراکتور

مبلغ نقدی : 1,200,000 تومان
مبلغ چکی : 1,250,000 تومان