پوکه آجر سرندی6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 620,000 تومان 340,000 تومان
مبلغ چکی : 720,000 تومان

پوکه آجر سرندی10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 610,000 تومان
مبلغ چکی : 710,000 تومان

پوکه آجر سرندی سرویس نیسانی تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,800,000 تومان
مبلغ چکی : 2,000,000 تومان