ماسه بادی درجه یک سبز6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 240,000 تومان
مبلغ چکی : 260,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سبز10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 230,000 تومان
مبلغ چکی : 250,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سرویس نیسان تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 1,050,000 تومان
مبلغ چکی : 1,150,000 تومان

ماسه بادی درجه یک سرویس نیسان قیمت انباربدون تحویل

مبلغ نقدی : 600,000 تومان
مبلغ چکی : 700,000 تومان