ماسه 05قرمز10الی15تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 285,000 تومان
مبلغ چکی : 305,000 تومان

ماسه05قرمز6الی7تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 300,000 تومان
مبلغ چکی : 320,000 تومان