خاک سرندی کیسه ای تعداد 100الی200عدد تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 9,500 تومان
مبلغ چکی : 11,500 تومان

خاک سرندی کیسه ای قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 90,000 تومان 5,500 تومان
مبلغ چکی : 10,000 تومان