خاک سرندی کیسه ای تعداد 100الی200عدد تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 12,000 تومان
مبلغ چکی : 14,000 تومان

خاک سرندی کیسه ای قیمت انبار بدون تحویل

مبلغ نقدی : 90,000 تومان 5,500 تومان
مبلغ چکی : 11,000 تومان